خرید و دانلود تحقیق: بررسی انواع دیدگاه های توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی

خرید و دانلود تحقیق: بررسی انواع دیدگاه های توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی

خرید و دانلود تحقیق: بررسی انواع دیدگاه های توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی

فرمت ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 27 صفحه

بررسی انواع دیدگاه های توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی
توسعه
عده ای بنا بر فرآیندی بودن توسعه آن را به معنای تغییر از مرحله ای به مرحله دیگر می دانند.در این رابطه زاکس(Zax) می گوید:
«توسعه فرایندی است که طی آن قابلیتها یا تواناییهای موجود زنده تحقق یافته و آن شی یا موجود زنده به حالت طبیعی و کامل خود درمی آید.براساس همین استعاره است که تعیین هدف و سپس برنامه توسعه میسر گشت.»تقی آزاد ارمکی،1386،ص3
بروکفیلو(Brocphilo) در تعریف توسعه می گوید:
«فرایند عمومی موجود در این زمینه این است که توسعه را برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر ،بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.»مصطفی ازکیا،1374،ص 7و8
مصطفی ازکیا نیز در کتاب خود می نویسد:«به عقیده من توسعه به معنی کاهش فقر،بیکاری،نابرابری، صنعتی شدن بیشتر،ارتباطات بهتر،ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری می تواند باشد.» پیشین ، ص8
برنشتاین(Breshtine) می گوید:
«جنبش برای ایجاد توسعه همراه با بار ارزشی خواهد بود که معدودی با آن مخالفت دارند.اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذیه،فقر و مرض که از شایع ترین و قابل توجه ترین دردهای بشر است و از زمره اهداف توسعه به شمار می آید.»پیشین ،ص8
بروکلیفو در تعریف توسعه می گوید:
«فرایند عمومی موجود در این زمینه این است که توسعه را برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر،بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.»مصطفی ازکیا،1374،ص8
توسعه به معنای کیفیت زندگی نیز مطرح می شود.بنابراین توسعه برای بهتر شدن کیفیت زندگی می باشد.
از نظر مدرسی کیفیت زندگی سه جنبه مهم دارد:
«1- ارتقای سطح زندگی از طریق فرآیندهای مناسب رشد اقتصادی
2-ایجاد شرایطی که موجب رشد عزت نفس شود،از طریق استقرار نظامها و نهادهای اجتماعی،سیاسی و اقتصادی که مشوق شأن و احترام انسان باشد.
3- افزایش آزادی های فردی،افزایش رفاه جمعی و تنوع کالاها وخدمات مصرفی»تقی ارمکی، 1386،ص7


فرهنگ
برای رشته انسان شناسی و مردم شناسی آشنایی با مفهوم فرهنگ از اهمیت به سزایی برخوردار است.در این خصوص تعاریف زیادی در این باره از سوی اندیشمندان ارائه شده است .
هنوز هم با تمام تعاریفی که از فرهنگ وجود دارد ،تعربف تایلر به عنوان کامل ترین تعریفی که از فرهنگ گفته شده است، به کار می رود:
«فرهنگ مجموعه آمیخته و پیچیده و نظام یافته ای ست از دانستنیها و شناساییها،هنرها و باورها و آیینها،حقوق و آداب و رسوم،منشأ خوبی ها و بسیاری چیزها که انسان از جامعه خویش کسب کرده است.»محمد صادق فربد،1380،ص264
ماکس وبر در تعریف فرهنگ می گوید: «فرهنگ از یک سلسله روشها و زمینه ها متأثر است که آن روشها و زمینه ها افراد جامعه را به هم می پیوندند و در رفتار و کردار و روابط اجتماعی آنها منعکس می شود.» پیشین،1380،ص264
هرسکوتیس می گوید:«فرهنگ بنایی است که مبین تمامی باورها،رفتارها،واکنش ها،ارزش ها و مقاصدی که شیوه زندگی هر ملت را مشخص می کند و بالاخره فرهنگ عبارت است از هر آنچه یک ملت دارد ،از آنچه که می کند و هر آنچه که می اندیشد.» پیشین،1380،ص265
انسان شناسی کاربردی
هدف از انسان شناسی کاربردی استفاده عملی از نظریه های